Jak i dlaczego warto wystąpić o orzeczenie niepełnosprawności?

Categories Aktualności, SpołeczeństwoPosted on

Wielu emerytów cierpi z powodu chorób przewlekłych – warto sprawdzić, czy można ubiegać się o orzeczenie niepełnosprawności. Przysługuje ono nie tylko osobom niepełnosprawnym. Warto wiedzieć, że liczne choroby seniorów mogą stanowić powód, aby wystąpić o ww. orzeczenie.

Orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać na dwa sposoby – jeśli starasz się o rentę, musisz udać się do ZUS-u lub KRUS-u. W innych przypadkach powinieneś złożyć wniosek w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dwie odrębne instytucje orzekające

Mianowicie w Polsce działają dwa systemy orzekania o niepełnosprawności, które działają na podstawie innych aktów prawnych. Realizowane są przez różne instytucje, czyli orzecznictwo dla celów rentowych oraz orzecznictwo dla celów pozarentowych. Istotne bywają ponadto wcześniej wydane orzeczenia komisji lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (I, II lub III).

Orzeczenie – do czego może posłużyć?

Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z licznych form wsparcia, m.in. możliwości zdobycia pracy, uczestnictwa w szkoleniach, korzystania z przywilejów pracowniczych (jak prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, krótszego wymiaru czasu pracy czy dłuższej przerwy), dofinansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

Ponadto umożliwia uczestniczenie w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i innego ułatwiającego funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (np. wózka inwalidzkiego); zniżki w komunikacji, ulgi w podatkach, zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej; usługi opiekuńcze, socjalne, rehabilitacyjne i terapeutyczne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne; uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych a także ubieganie się o kartę parkingową.

Trzy stopnie niepełnosprawności

Powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz wskazania do ulg i uprawnień dla tych, którzy mają już ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy  (np. legitymacja osoby niepełnosprawnej, karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej). Ponadto określa się stopień niepełnosprawności – lekki, umiarkowany lub znaczny.

Z kolei od lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można uzyskać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do prac lub częściowej niezdolności do pracy.

Krok pierwszy – wypełnij wniosek

Aby uzyskać orzeczenie w zespole ds. niepełnosprawności, przede wszystkim trzeba wypełnić odpowiedni wniosek. Formularz można otrzymać w dowolnej siedzibie zespołów, ale także w ośrodkach pomocy społecznej. Jeśli sprawnie obsługujesz komputer lub możesz poprosić o pomoc bliskich, wydrukujesz go też z Internetu. We wniosku musisz uzupełnić swoje dane osobowe – imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego. Wniosek możesz złożyć osobiście, ale dopuszczalne jest też upoważnienie przedstawiciela ustawowego. Ostatecznie może to zrobić pracownik ośrodka pomocy społecznej.

Krok drugi – przygotuj inne dokumenty

Poza wnioskiem musisz też przygotować dokumenty, które pomogą komisji ocenić stan twojego zdrowia. Może to być zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, ale wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Poza tym możesz przygotować kartę leczenia szpitalnego, rozmaite zaświadczenia lekarskie, wyniki badań – w tym także prześwietlenia i klisze rentgenowskie, opinie psychologa itp. Nie muszą być to oryginały, wystarczą kserokopie – oryginały trzeba przedstawić do wglądu składu orzekającego w trakcie posiedzenia. Do wniosku dołączy całą dokumentację, jaką uda ci się zgromadzić – będzie mieć ona wpływ na decyzję.

Krok trzeci – przypilnuj terminów

Zespół orzekania ds. niepełnosprawności rozpatruje wniosek mniej więcej w trakcie miesiąca, a w skomplikowanych przypadkach – dwóch. Zawiadomienie o terminie posiedzenia otrzymuje się zwykle dwa tygodnie wcześniej, przed posiedzeniem. Orzeczenie z kolei – najpóźniej 14 dni po posiedzeniu.

Krok czwarty – staw się osobiście

Kiedy nadejdzie dzień posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, należy stawić się osobiście. To konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku wniosek zostanie od razu odrzucony. Wyjątkiem są jedynie wydarzenia losowe lub długotrwała choroba, niedająca szans na poprawę stanu zdrowia. Orzeczenia wydaje są przez co najmniej dwuosobowe kolegium. Przewodniczącym jest lekarz – specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie wymienione przez wnioskującego. Drugą osobą jest zwykle psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy lub pedagog.

Krok piąty – (ew.) odwołaj się od decyzji

Jeśli zespół powiatowy czy miejski odrzuci twój wniosek i nie uzyskasz orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz się odwołać do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Trzeba jednak pamiętać, aby uczynić to w trakcie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Odwołanie można złożyć za pośrednictwem powiatowego lub miejskiego zespołu. Zdarza się, że komisja zmienia wcześniej wydane orzeczenie. Trzeba też pamiętać, że od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Z kolei od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności można – w terminie 30 dni od daty jego doręczenia – odwołać się jeszcze do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Wnosi się je za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego – jego pracownicy mogą je uznać i jednak zmienić decyzję lub skierować sprawę do sądu. Nie ponosisz wtedy kosztów i opłat sądowych. (KK)

 

Komentarze